Evidence dopravních nehod – Zákony ČR

§ 123 (1) Evidenci dopravních nehod vede policie. (2) Evidence dopravních nehod obsahuje a) údaje o účastnících dopravní nehody, b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, c) údaje o místu a době…

Registr řidičů – Zákony ČR

(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle…

Údaje zapisované do mezinárodního řidičského průkazu – Zákony ČR

§ 106 (1) Mezinárodní řidičský průkaz obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení držitele, b) datum a místo narození držitele, c) fotografii držitele, d) obec obvyklého bydliště držitele na území České republiky, e) skupiny vozidel, která…

How to Win the EuroMillions Jackpot: Unveiling the Secrets

The EuroMillions lottery is a transnational lottery game that offers players the chance to win life-changing jackpots – number generator for euromillions. With its enticing prizes and relatively low ticket…

Jobwechsel in Deutschland: So meistern Sie den Karrieresprung

Der Wunsch nach Veränderung, bessere Karrierechancen oder einfach ein neues Abenteuer – die Gründe für einen Jobwechsel sind vielfältig. In Deutschland bietet sich Arbeitnehmern mit guten Qualifikationen und etwas Eigeninitiative ein attraktiver…

Informační systém digitálního tachografu – Zákony ČR

(1) Informační systém digitálního tachografu je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo. (2) Informační systém digitálního tachografu obsahuje údaje o vydaných a odevzdaných kartách řidiče, kartách podniku, kartách dílny a kontrolních…

Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu – Zákony ČR

(1) Držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, omezeno nebo odňato nebo pozastaveno podle § 95 nebo podle exekučního řádu, je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s…

Údaje zapisované do řidičského průkazu – Zákony ČR

(1) Řidičský průkaz obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení držitele, b) datum a místo narození držitele, c) rodné číslo držitele, pokud mu bylo přiděleno, d) fotografii držitele, e) podpis držitele, f) skupiny vozidel, které je držitel…

Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění – Zákony ČR

§ 98 (1) Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění podle § 93 odst. 1, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění.…

Výdej dat z registru řidičů – Zákony ČR

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů, b) soudům…